svartmögel

Svartmögel utvecklas när luftfuktigheten överstiger gränsvärdet 75 % relativluftfuktighet eller  17%fuktkvot. Svartmögel är en familj  av mögeltyp som är allergen och skall hanteras med försiktighet.

Svartmögel på vindar

Mikrobielltillväxt eller i dagligt tal benämns Svartmögel, bildas ofta  längst ner vid takfoten. Där är det generellt fuktigare. Detta beror generellt på att varmluft. strömmur upp från boende miljön och möter en kallare luft och det bildas kondens på råsponten. En tät och korrekt lagd ångbroms för att minska på mängden fukt som kan stiga upp på vinden rekomdenteras starkt.
 
Svartmögel är mängd olika mögler arter som har det gemensamma att det blir mörka till färgen. Vid sanering på vindar kan man som regel återsälla råspontens utseende helt och hållet. Vissa arter ger dock en bestående missfärgning.

Att ha en väl fungerande från och tillluft ventilation är även viktigt. Många gånger ser vi vid kontroller att ventilationen  är undermålig eller obefintlig och följer ej branchstandard.  Vid en kontroll kan vi utföra luftkontroll och mäta frånluft mängd,  dett för att få ett bra klimat på vinden och minska risken för mögel