Mögelsanering i Stockholm

Skydd vid sanering Skydd vid sanering
  • Känner du en konstig lukt i ditt hus?
  •  Var det länge sedan vinden eller krypgrunden inspekterades?
  • Misstänker du mögel i ditt hus?
  • Säger andra att det luktar något? 
Har du svarat ja på någon av dessa frågor? Kontakta oss för en fukt- och mögelkontroll. 

Waterproof är specialiserat på att söka och hitta fukt och mikrobiell tillväxt, vitmögel, svartmögel.  

Mögel kan vara svårt att se med blotta ögat därför använder vi oss av olika metoder samt mikorskopering på laboratorium för att fastställa om det finns tillväxt. 


Mikrobiell tillväxt eller synliga  svampar behöver nödvändigtvis inte artbestämmas. Vi anser att det är bättre åtgärda problemet direkt, med en sanering samt att det är lika viktigt att åtgärda orsaken till uppkomsten.  Fukten måste helt enkelt sänkas till under gränsvärden för mikrobiell tillväxt.
 

Mögel- tillväxt på vind
Mögel- tillväxt på vind

Kritiska fuktvärden

Risk för påväxt av mögelsvampar råder om fuktkvoten är 16% eller om RH 70%.
Risk för påväxt av blånadssvampar råder om fuktkvoten är över 18%.
Risk för påväxt av antinomicyter (bakterier) vid RH 85%.
 
 

Waterproof Stockholm saneringsbil Waterproof Stockholm saneringsbil

Waterprooof- Stockholm AB använder flera metoder för att sanera  mikrobiell tillväxt.  Vi avgör alltid från fall till fall, hur och med vad vi ska sanera det som skall behandlas.

Några Exempel

  • På vindar vid angrepp utför vi mögelsanering med ett oxidationskoncentrat. Arbetet är ett riskarbete då koncentratet avger bl a klorgas under själva oxidationen och det är dessutom frätande om man får det på hud. Restprodukten är vatten och salt.
  • Fogging en smart effektiv metod att sanera ytor som ej får eller kan bli blöta. Fogging är ett metod där man genererer ett dimmoln som oxiderar och slår ut mögel och sporer 
  • En annan metod är sanering med effektiva ozonaggregat. Ozon slår ut mikrobielltillväxt, kvalster och tar även bort lukter.
  • Alterternativa metoder och bekämpningsmedel beroende på problem och var.

mögelsanering med oxidationskoncentrat

Skydsutrustning vid sanering Skydsutrustning vid sanering

Sanering av mögel, mikrobiellttillväxt, svartmögel vitmögel m fl sorter skall absolut göras när det förekommer i fastigheten. Ibland kan man känna hur det luktar. Normalt har man har bara några få sekunder på sig att känna lukten, därefter tappar man förmågan att känna lukten. Det brukar lukta skarpt,  jordkällare eller unket. Förutom att det luktar illa är det direkt ohälsosamt att inandas gifterna från svartmögel vitmögel eller andra mögelfamiljer och  föroreningarna. Mögel försvinner inte genom att bara tvätta eller ”skrubba bort” det. Man måste ta död på härden. Den saneringsvätska vi som regel använder heter  Natriumhypoklorit sönderfaller efter kort tid till och övergår till att bli salt (NaCl). Det gör att den är biologiskt nedbrytbar. Vi använder generellt Natriumhypoklorit (NaClO) som är ett effektivt medel mot samtliga kända bakterier och virus och mikroorganismer . I "bomiljöer" kan vi fogga eller ozonsanera med proffesionella aggregat.

på vindar

Hårt angripna  vindar går att rädda! Den här vinden har blivit hårt drabbad av mögel. I samband med en ombyggnad gjordes en del förändringar, vilka gav uphov till fukthalten på blev mycket hög. På väldigt kort tid,  under 4-6 veckor "exploderade"  mögelangreppet. 

Före 

Före

Efter

Efter

Ozonsanering.

Ozon är en gas som består av tre syreatomer som är livsviktig för naturen och då den ger oss skydd mot UV-strålning (ozonlagret). Eftersom ozon är giftig mot mögelsporer, bakterier och mikroorganismer används den med fördel vid mögelsanering. Ozonet verkar genom att oxidera organiska ämnen och rök. Ozon oxiderar bort luktämnen, mögelsporer samt bakterier och virus. Restprodukten blir som regel enbart koldioxid och vatten.

Mögel i vägg

En kund bad oss kontrollera om det fanns fukt under under den limmade badrumsmattan. Vi hittade fukt inte bara under mattan utan även i väggarna. Kondens uppstår då varm luft möter kall luft och då finns det stor risk för att mögel bildas. Redan när vi kom in i bostaden kändes frän/skarp lukt av mikrobielltillväxt. Innerväggarna måste rivas och betongenväggen saneras. Totalt hittade vi 4 lägenhter till med motsvarande fuktskador

Svartmögel i källare

Fuktiga källarväggar har gett upphov till svartmögel. Ett antal olika mögelarter benämns svartmögel. Gemensamt för dessa mögelarter är att de som regel är mörka till färgen. De genererar gifter i riklig mängd, gifter som kan drabba oss allvarligt.

läcka från tak

Här har det läckt genom bjälklaget / taket. Man  har låtit det gå ganska långt och till följd av detta har det bildats omfattande områden med svartmögel. 

Kontakta mig

Waterproof Stockholm AB
08-560 431 55
Tekniker 

076 213 21 00